Gazeta Firmowa: Nadzór i Diagnostyka Maszyn

2005-08-30 10:39:24

 

NADZÓR I DIAGNOSTYKA  Nr 1. 09/1992

DIAGNOSTYKA WIBROAKUSTYCZNA - CELE I REALIZACJA (str. 2-5).
Krzysztof KOTRA Marek KUROWICZ TECHNICAD
W opracowaniu tym zostały przedstawione podstawy teoretyczne diagnostyki od strony jej zastosowania, autor zapisał główne cele i sposoby realizacji badań z zakresu diagnostyki wibroakustycznej. Skupiono się na określeniu ilościowym i jakościowym dostępnych do obserwacji objawów stanu technicznego maszyn.

RELACJE DIAGNOSTYCZNE NA PRZYKŁADZIE TURBOZESPOŁU 50 MW (str. 6-9).
Marek KUROWICZ Henryk WRODARCZYK TECHNICAD
Jako przykład relacji stan-sygnał przedstawiono w niniejszym artykule wyniki badań wibroakustycznych turbozespołu 50 MW zainstalowanego w EC.II Gdańsk.
Zadaniem tych badań była ocena poprawności działania zainstalowanego tam analogowego systemu nadzoru, pod kątem jego przydatności do współpracy z systemem komputerowego przetwarzania i analizy sygnału.

BADANIA DIAGNOSTYCZNE WENTYLATORÓW SPALIN (str. 10-12).
Marek KUROWICZ TECHNICAD
Badanym obiektem zilustrowanym w tym opracowaniu jest wentylator spalin WPWs-61/1.8 zainstalowany w PEC Gliwice. Pomiarów i rejestracji sygnałów drganiowych i ich analizy częstotliwościowej dokonano przy użyciu zestawu przenośnego, w którego w skład wchodziły elementy systemu TNC 2000 - czujniki drgań bezwzględnych i wzmacniacze pomiarowe produkowane przez naszą firmę, oraz analizator-rejestrator PAR .
Zasygnalizowano, że tak jak w przedstawionym przykładzie tak i w praktyce diagnostycznej można spotkać się z przypadkiem, kiedy bezkrytyczne przyjmowanie normalizacyjnych czy praktycznych zleceń np. co do wyboru punktów pomiarowych, może spowodować błędną lub niedokładną ocenę przyczyn występowania określonego stanu dynamicznego.

PRZENOŚNY ANALIZATOR-REJESTRATOR PAR (str. 13-14)
Henryk WRODARCZYK TECHNICAD
W artykule tym został zaprezentowany przenośny Analizator-Rejestrator PAR oferowany przez firmę TECHNICAD (wersja 1.0, 1.1 oraz 2.0).

TNC2000 ZESTAW DO NADZORU PRACY WIRNIKOWYCH MASZYN ENERGETYCZNYCH (str. 14-16) Gerard NOCOŃ  TECHNICAD
TNC - 2000 stanowi doskonałą podstawę budowy systemów diagnostycznych i to zarówno pracujących w trybie doraźnym jak i ciągłym. Pozwala na wdrożenie metod postępowania diagnostycznego, zmierzających do określenia stanu technicznego eksploatowanej maszyny, opartych zarówno o analizę sygnałów drgań obudów i zmian parametrów cieplno-mechanicznych, jak i obserwacja trajektorii ruchu wału. Artykuł ten stanowi teoretyczną prezentacje ww. zestawu.

W numerze 1 ponadto możemy przeczytać :
Artykuł na temat dwuletniej działalności firmy TECHNICAD. 64 Targi Poznańskie. Kursy organizowane przez TECHNICAD.


NADZÓR I DIAGNOSTYKA Nr 2. 1993

METODY POMIARU PRZEMIESZCZEŃ STATYCZNYCH I DYNAMICZNYCH W SYSTEMIE NADZORU I DIAGNOSTYKI MASZYN WIRNIKOWYCH CZ.I (str.1-4)
Gerard NOCOŃ TECHNICAD
W cz.I. niniejszego artykułu przedstawiono teoretyczne podstawy oraz cechy znamienne konstruowanych czujników układów diagnostycznych maszyn wirnikowych.
Skupiono się na bezdotykowych pomiarach długości szczelin metodą wiroprądową. Analizę przeprowadzono dla wymaganych małych zakresów pomiarowych pod kątem zastosowania przemieszczeń promieniowych wirników oraz pod kątem dużych zakresów pomiarowych, w torach pomiarowych wydłużeń cieplnych wirników.

REJESTRATOR-ANALIZATOR DIAGNOSTYCZNY PAR CZ.I. OPROGRAMOWANIE ANALIZATORA (str. 4-7)
Henryk WRODARCZYK TECHNICAD
Oprogramowanie systemu PAR jest specjalizowane pod kątem zastosowań do analizy sygnałów pochodzących z turbozespołów, ewentualnie inne zastosowania są możliwe po wprowadzeniu pewnych zmian adaptacyjnych.
Celem tego opracowania było przedstawienie podstawowych opcji realizowanych przez program PAR 2.0.EXE wchodzący w skład pakietu ANALIZATORA-REJESTRATORA PAR w wersji 2.0 oferowanego przez firmę TECHNICAD.

POMIAR POZIOMU WODY W WALCZAKACH KOTŁÓW ENERGETYCZNYCH CZ. I (str.12-17)
Krzysztof KOTRA TECHNICAD
Zadaniem powyższego artykułu było przekazanie czytelnikowi zasady działania dotychczas stosowanej aparatury do pomiaru poziomu wody w walczakach kotłów energetycznych:
- wodowskazy - naczynia kondensacyjne - wodowskazy elektroniczne.
Dużo uwagi poświęcono na przytoczenie najistotniejszych przyczyn błędów wynikających z przeprowadzania pomiaru oraz podanie sposobów ich minimalizacji.

TNC 1000-SYSTEM AKUSTYCZNEGO NADZORU SZCZELNOŚCI POWIERZCHNIOGRZEWALNYCH KOTŁÓW ENERGETYCZNYCH (str.17-22)
Krzysztof ŚMIEJKOWSKI TECHNICAD
W artykule tym znajdujemy rozwiązanie problemu związanego z opracowaniem urządzenia zdolnego do ciągłego nadzoru i wykrycia nieszczelności powierzchni ogrzewalnych kotłów energetycznych.
Przedstawiony został tutaj model badawczy, którego celem było wyznaczenie estymat sygnału akustycznego, umożliwiających określenie chwili występowania awarii w powierzchni ogrzewalnej kotła. Zaprezentowano sposób pomiaru akustycznego sygnału diagnostycznego oraz zasadę działania SYSTEMU AKUSTYCZNEGO NADZORU KOTŁA TNC 1000, wyróżniającego się spośród pracujących tego typu systemów, odpowiednią konstrukcją mikrofonu, która będąc odporna na występujące w kotle wysokie temperatury nie wymaga stosowania specjalnej instalacji chłodzenia.

ZESTAW DO NADZORU TURBOZESPOŁU 13K215 (str.22-27)
Marek KUROWICZ Gerard NOCOŃ TECHNICAD
Celem artykułu było uzasadnienie, iż zestaw TNC 2000 wytwarzając sygnały diagnostyczne w sposób ciągły na przestrzeni makroczasu, przy odpowiednio zorganizowanej służbie diagnostycznej wyposażonej we właściwy sprzęt, umożliwia profesjonalne prognozowanie, generowanie i diagnozowanie maszyny.

W NUMERZE 2 PONADTO MOŻEMY ZNALEŹĆ INFORMACJE NA TEMAT:
Jak minął rok 1992 w firmie TECHNICAD?
COMPASS- możliwość rozwoju krajowych systemów nadzoru.
Nowe czujniki serii MDS.
Informacje o kursach.
Ogłoszenia.


NADZÓR I DIAGNOSTYKA Nr 3.06/1993

SERWIS DIAGNOSTYCZNY (str.1)
W artykule tym zaprezentowano nowy rodzaj usług świadczonych przez firmę TECHNICAD tzw. SERWIS I DORADZTWO DIAGNOSTYCZNE dla obecnych i przyszłych użytkowników zestawów do nadzoru maszyn wirnikowych TNC-2000, jak również działalność serwisową dla maszyn dowolnego typu w oparciu o firmową aparaturę pomiarową. Przedstawiono zakres wykonywanych prac i sposób organizacji ww. Serwisu.

NOWA TECHNOLOGIA SMAROWANIA MASZYN - OFERTA FIRMY TECHNICAD (str. 2-4)
Marek KUROWICZ TECHNICAD
Autor przedstawił zjawisko fizyczne jakim jest tarcie w świetle jego wpływu na eksploatację maszyn. Skupiono się na sposobach zmniejszania tarcia poprzez zastosowanie nowych technologii smarowania maszyn, wyjaśniając jednocześnie cel stosowania środków smarnych. W artykule została opisana nowa technologia oferowana przez kanadyjską firmę PROFESSIONAL PRODUCTS of CANADA INC Formuła 7M, która jest oparta na generacji nowych sposobów obróbki węglowodorów ciężkich frakcji ropy naftowej podczas, której otrzymuje się związki METALON.

CARL SCHENK AG - KOMPLEKSOWA OFERTA PRZYRZĄDÓW I SYSTEMÓW DO POMIARÓW DRGAŃ I DIAGNOSTYKI MASZYN (str.6-8)
Artykuł sponsorowany przez firmę
W niniejszym artykule został przedstawiony system uniwersalnych przyrządów do pomiarów i analizy drgań, systemy do monitorowania stanu technicznego maszyn oraz systemy do wspomagania diagnostyki technicznej.
Wyodrębniono przyrządy pomiarowe systemu 40, jednocześnie opisując analizę widmową, analizę nadążną i funkcję odpowiedzi częstotliwościowej, wyznaczoną za pomocą tego systemu. Zasygnalizowano problem niewyważeń i jego profesjonalne usuwanie za pomocą systemu 40.

SERWIS DIAGNOSTYCZNY - CZĘŚĆ (str. 9-15)
Krzysztof KOTRA Marek KUROWICZ Henryk WRODARCZYK TECHNICAD
Zaprezentowano serwis diagnostyczny, który realizowany jest przy użyciu przenośnej aparatury pomiarej produkcji TECHNICAD oraz przy wykorzystaniu stacjonarnych systemów nadzoru drganiowego (TNC-2000).
Skupiono się na przedstawieniu wykonanych pomiarów, zanalizowaniu ich i podaniu odpowiedniej diagnozy turbozespołu TG-4 w EC. Bielsko-Biała.

WYBRANE DANE O SYSTEMACH MONITOROWANIA I DIAGNOSTYKI MASZYN (str.17-21)
Na podstawie MPS nr.592 opracował: Henryk WRODARCZYK TECHNICAD
Celem publikacji jest, przedstawienie porównawcze kierunków prac konstrukcyjnych prowadzonych w naszej firmie, oraz zakres aktualnej oferty produkcyjnej w odniesieniu do najpoważniejszych firm światowych.
Zestawiono listę parametrów (danych o systemach), znanych i uznawanych firm światowych, zaprezentowaną przez redakcję MPS, dołączając dane opracowanego w firmie TECHNICAD, komputerowego systemu akustycznego i ciągłego nadzoru kotła TNC-2000 oraz analizatora PAR 2.0.

REJESTRATOR-ANALIZATOR DIAGNOSTYCZNY PAR CZ.II. OPROGRAMOWANIE REJESTRATORA (str. 22-25)
Henryk WRODARCZYK TECHNICAD
W poprzednim numerze gazety firmowej przedstawiono program analizatora PAR 2.0. EXE, ale chcąc z programu korzystać, należy uprzednio dokonać rejestracji za pomocą programu REJ. EXE wchodzącego w skład pakietu PAR. Niniejszy artykuł prezentuje możliwości i zastosowania programu rejestratora.

AMPLITUDOWE CZUJNIKI ŚWIATŁOWODOWE (str.25-27)
Zbigniew OPILSKI
Przedstawiona została zasada działania światłowodowych czujników amplitudowych. Zasygnalizowano także możliwości ich zastosowania do budowy przetworników: drgań bezwzględnych, drgań względnych, przemieszczeń wału turbiny.


NADZÓR I DIAGNOSTYKA Nr 4. 01/1994

RELACJE DIAGNOSTYCZNE - CZ. I.
Niniejszym w tym numerze gazety został rozpoczęty druk cyklu artykułów dotyczących różnych eksploatacyjnych przypadków diagnostycznych. Artykuły te adresowane są zarówno do tych pracowników Służb Diagnostycznych i Remontowych, którzy rozpoczynają działalność w dziedzinie diagnostyki wibroakustycznej, jak również do Specjalistów Diagnostyków. Ten cykl opracowań powstał w oparciu o nadesłane od specjalistów zajmujących się ta dziedziną materiałów, które zawierały dokładne opisy działalności diagnostycznej w odniesieniu do konkretnych maszyn i urządzeń.
A). Wibroakustyczna ocena posadowienia sprężarki. Maciej ZIOMEK. Kierownik Pracowni Badań w Zakładach Azotowych w Tarnowie. W artykule tym autor opisał badania dotyczące promieniowej sprężarki gazów nitrozowych typ TKN 20.0 z wtryskiem wodnym o wydajności 20800 Nm3 /h napędzanej silnikiem elektrycznym o mocy 1,8 MW poprzez przekładnie czołową jednostopniową o przełożeniu 3,814.
W opisanym przypadku po przeprowadzeniu pomiarów i analizie drgań stwierdzono, że poluzowanie mocowania do fundamentu korpusu sprężarki powoduje jego skrzywienie, co w efekcie ujawnia się w znacznie zwiększonych drganiach sumarycznych i w charakterze widma drgań.
B). Diagnostyka drganiowa łożysk ślizgowych - luz w obsadzeniu panewek łożyska ślizgowego.
Przypadek ten dotyczył agregatu sprężarkowego, składającego się z silnika elektrycznego, jednostopniowej przekładni zębatej, sprężarki i turbiny rekuperacyjnej. Dzięki badaniom przeprowadzonych na ww. obiekcie, stwierdzono że wykonywanie rutynowo pomiarów drgań przyczynia się do wykrycia niesprawności łożyska i w efekcie do uruchomienia sprężarki przed awarią.
C). Sposób rozpoznawania wadliwej pracy agregatów pompowych wywołanych zjawiskiem dudnienia.
W niniejszym opracowaniu zawarto podstawy teoretyczne zjawiska dudnienia, oraz cechy znamienne wadliwej pracy agregatów pompowych wywołanych tym zjawiskiem. W celu dobrego zilustrowania przyczyn nakładania się drgań o zbliżonych częstotliwościach, zaprezentowano jeden z przykładowych przypadków zaobserwowanych w pompowni wody.

NADZÓR DRGANIOWY MASZYN WIRNIKOWYCH
Marek KUROWICZ Krzysztof ŚMIEJKOWSKI Józef KAŃCZOK TECHNICAD
W artykule tym zawarto podstawy teoretyczne prowadzenia eksploatacyjnego nadzoru drganiowego maszyn wirnikowych, zwrócono również uwagę na kryteria jakie powinien spełniać zestaw do nadzoru prac maszyn wirnikowych napędzanych silnikami elektrycznymi. Zaprezentowano przykładowe konfiguracje i skład proponowanych zestawów do nadzoru tych maszyn.

METODY POMIARU PRZEMIESZCZEŃ STATYCZNYCH I DYNAMICZNYCH W SYSTEMIE NADZORU I DIAGNOSTYKI MASZYN WIRNIKOWYCH. CZ II (str. 14-15).
Gerard NOCOŃ Zenon STOLARCZYK TECHNICAD
W cz.I. tego artykułu opisano indukcyjne i wiroprądowe metody pomiaru i długość szczeliny między czujnikiem a badanym obiektem (gazeta nr 2). Część II przedstawia wykonanie pomiaru długości szczelin metoda stykową. Skupiono się na prezentacji czujników solenoidalnych o zmiennym położeniu rdzenia magnetycznego, a w których wykorzystuje się zależności indukcyjności solenoidu od położenia rdzenia ferromagnetycznego przemieszczanego w zależności od mierzonej wielkości nieelektrycznej.

KOMPUTEROWY SYSTEM MONITOROWANIA I DIAGNOSTYKI TURBOZESPOŁU (str. 16-17)
Henryk WRODARCZYK TECHNICAD
Celem niniejszego artykułu było przedstawienie wyników prac prowadzonych w firmie TECHNICAD nad komputerowym systemem zdalnego monitorowania i diagnostyki turbozespołu i urządzeń pomocniczych.

SERWIS DIAGNOSTYCZNY - CZ. II (str. 19-23).
Krzysztof KOTRA Marek KUROWICZ Henryk WRODARCZYK TECHNICAD
Badania opisane w tym artykule dotyczą określenia podstawowych charakterystyk drganiowych turbozespołu TG-1 zainstalowanego w EC MIECHOWICE. Zaprezentowano przeprowadzone próby pomiarów, których celem jest optymalny dobór charakterystyk zaworów regulacyjnych ze względu na równomierność zasilania kotła regulacyjnego przy założeniu zakresu pracy turbozespołu w granicach 45-75% jego mocy znamionowej.

REJESTRATOR - ANALIZATOR DIAGNOSTYCZNY PAR WERSJA 2.5. (Str.24-26)
Henryk WRODARCZYK TECHNICAD
W drugim i trzecim numerze gazety firmowej przedstawiono oprogramowanie analizatora i rejestratora PAR w wersji 2.0. W niniejszym numerze czasopisma została zaprezentowana , dostępna w firmie TECHNICAD wersja 2.5, w której wprowadzono szereg zmian zgodnie z zaleceniami i uwagami użytkowników.
Celem artykułu było przedstawienie nowych możliwości wspomnianych wyżej programów. Zmiany te w programie rejestratora dotyczą układu i zawartości menu głównego.

PONADTO W NUMERZE ZNAJDZIEMY INFORMACJE NA TEMAT:
Informacje na temat organizowanych przez firmę TECHNICAD kursów (str.7-8)
Międzynarodowe Targi Poznańskie
Badania rynkowe przeprowadzone przez nasza firmę
Odział TECHNICAD w  Łodzi
ISO 9000


NADZÓR I DIAGNOSTYKA Nr 5. 1995

MONITOROWANIE DRGAŃ WZGLĘDNYCH WAŁÓW PODSTAWĄ OCENY STANU DYNAMICZNEGO TURBOZESPOŁÓW I INNYCH MASZYN Z ŁOŻYSKAMI ŚLIZGOWYMI (str. 5-9)
Józef DWOJAK EL. OPOLE
W artykule tym autor poruszył zagadnienie uzasadniające powody monitorowania drgań względnych wału, podkreślając jednocześnie, że aby mówić o efektywnym monitorowaniu stanu dynamicznego wałów podpartych łożyskami ślizgowymi, konieczne jest uzupełnienie systemu monitorowania w bezstykowe czujniki drgań względnych wału. Przedstawił główne przyczyny drgań maszyn (wirniki, kadłuby, stojaki, fundamenty, łożyska) oraz zjawiska im towarzyszące., które wpływają na ruch i stan dynamiczny wirnika.

BADANIA STANU DYNAMICZNEGO TURBOZESPOŁU 120 MW (str.11-17)
Marek KUROWICZ TECHNICAD
W publikacji tej zostały zaprezentowane: sposób i warunki prowadzonych badań stanu dynamicznego turbozespołu 120 MW. Analiza rejestrowanych sygnałów przy użyciu analizatora PAR, oraz ocenę stanu technicznego badanego obiektu.

BADANIA DYNAMIKI TURBOZESPOŁÓW 15 MW (str. 17-20)
Marek KUROWICZ TECHNICAD
Badania dotyczą turbozespołów zainstalowanych w jednej z Rafinerii. Przedstawiono badania TG-1 podczas normalnej eksploatacji, oraz badania TG-2 w warunkach rozruchu. Dokonano pomiarów wibroakustycznych turbozespołów: a TG-1 podczas rozruchu i TG-2 podczas eksploatacji pod obciążeniem 12,5 MW

NADZÓR DRGANIOWY GENERATORA (str. 21)
Marek KUROWICZ Jacek ŁOZIŃSKI TECHNICAD
Zasygnalizowany problem dotyczy przypadku, gdy w widmie drgań wirnika generatora (na wyważarce) dominującą składową jest druga harmoniczna częstotliwości obrotowej.

OFERTA TECHNICAD NA USŁUGI DIAGNOSTYCZNE (str. 22-23)
Marek KUROWICZ TECHNICAD
Przedmiotem oferty jest zakres usług związanych z oceną stanu dynamicznego maszyn (diagnostyką wibroakustyczną) zwanej SERWISEM DIAGNOSTYCZNYM. W publikacji tej zamieszczono również, zakresy badań oferowanych przez firmę: zakres badań dla turbogeneratorów (stan ustalony), zakres badań innych maszyn wirnikowych (stan ustalony), oraz ocenę stanu dynamicznego badanej maszyny.

BADANIA SZCZELNOŚCI ZAWORÓW BEZPIECZEŃSTWA (str. 23-26)
Marek KUROWICZ Gerard NOCOŃ TECHNICAD
W publikacji tej zostały przedstawione badania cech sygnału akustycznego, które mają czytelnikowi odpowiedzieć na następujące pytania: Czy własności sygnału akustycznego generowanego przez działający zawór bezpieczeństwa, umożliwiają nadzór akustyczny stanu jego otwarcia (niedomknięcia)? Czy opracowany dla kotłów energetycznych zestaw TNC-1000, może być zainstalowany na zaworach bezpieczeństwa ww. kotłów dla oceny ich szczelności?

SYSTEM ON-LINE MONITOROWANIA WIBRACJI MASZYN WIRUJĄCYCH (str.29-34)
Roy FENNER Solartron Instruments a division of Solarton Group Ltd
W artykule został opisany System Monitorowania Wibracji Maszyn Wirujących - Model 1051, opracowany przez firmę Solartron. Skupiono się na prezentacji systemu, zarówno od strony jego opisu jak i oprogramowania.

NOWE URZĄDZENIA POWSTAJĄCE W TECHNICADZIE (str. 37-38)
Andrzej SPYRA TECHNICAD
W opracowaniu tym, zostały przedstawione trzy nowe urządzenia jakie powstawały w firmie TECHNICAD, a których głównym elementem jest mikrokontroler. DAC - miernik częstotliwości sieci. Urządzenie to dokonuje pomiaru częstotliwości i zmierzona wartość zmienia na sygnał napięciowy. Pomiaru dokonuje się w zakresie od 49Hz do 51Hz z dokładnością 0,01Hz. Tachometr Laserowy - przenośny miernik prędkości obrotowej. Przyrząd pozwala na zmianę prędkości obrotowej w zakresie od 0 - do 9999obr/min. Sygnalizator Zatrzymania typu SZW - zadaniem tego urządzenia jest wykrywanie zatrzymania wirników maszyn wolnoobrotowych przy zastosowaniu bezdotykowego czujnika MDS 10, współpracującego z wirnikiem wyposażonym w jeden lub kila zębów.

ANALIZATOR - REJESTRATOR PAR WERSJA 2.7 (str. 41-43)
Henryk WRODARCZYK TECHNICAD
Jest to kolejna publikacja, dotycząca nowej wersji oprogramowania wchodzącego w skład pakietu analizatora-rejestratora PAR. Większość nowości w wersji oznaczonej numerem 2.7 dotyczy analizatora.

UKŁAD DO POMIARÓW PRZEMIESZCZEŃ PROMIENIOWYCH WIRNIKÓW - ŚWIATŁOWODOWYCH CZUJNIK PRZEMIESZCZENIA (str. 43)
Paweł KARASIŃSKI Zbigniew OPILSKI
W artykule zawarto opis czujnika przemieszczeń, opartego na zasadnie transmisji światła pomiędzy dwoma światłowodami : nadawczym i odbiorczym. Skupiono się na prezentacji układu, toru predysponowanego do pomiarów przemieszczeń promieniowych wirników.

STACJONARNY SYSTEM MONITOROWANIA I DIAGNOSTYKI DLA EC MIECHOWICE (str. 45)
Henryk WRODARCZYK TECHNICAD
Opracowanie nawiązuje do instalacji i uruchomienia przez firmę TECHNICAD powyższego systemu w EC Miechowice. Część analogowa (ujęcie sygnałów ), zrealizowana jest w oparciu o zestaw do pomiarów specjalnych typ TNC2000.

UKŁAD DO POMIARU POZIOMU OLEJU (str. 46)
Marek KUROWICZ Piotr KASPRZAK TECHNICAD
Artykuł nawiązuje do prac podjętych w firmie TECHNICAD, a zmierzających do wykonania układu zdalnej kontroli poziomu oleju w trudno dostępnych zbiornikach, czy wręcz w kozłach łożyskowych maszyn. Przedstawiono układ pomiarowy poziomu oleju poddawany próbom eksploatacyjnym na wentylatorach kominowych w EC 3 Łódź.

NOWE TECHNOLOGIE SMAROWANIA - SMAROWANIE ELASTOHYDRODYNAMICZNE (str. 47-50)
Marek KUROWICZ Janusz MICHALSKI TECHNICAD, MIND
W niniejszej publikacji opisano środki smarne, które w znacznym stopniu redukują tarcie, umożliwiają pracę przy zmiennych i bardzo dużych obciążeniach. Zabezpieczają przed korozją, utlenianiem, działaniem wilgoci, wody i umożliwiające pracę w szerokim zakresie temperatur.

RELACJE DIAGNOSTYCZNE - CZ.II. (str. 50-52)
Mieczysław KORWEK Zakłady Chemiczne POLICE
Tym razem przedstawione relacje diagnostyczne dotyczą: - wentylatora odpylania ogólnego typu 33G-108, który jest napędzany silnikiem elektrycznym przez przekładnie pasową, - diagnostyka silnika asynchronicznego typu 11GM-401A, zainstalowanego w układzie pompowym roztworu Benfielda w konfiguracji szeregowej: silnik - pompa - turbina ekspansyjna.

APARATURA DO MONITOROWANIA EMISJI SPALIN (str. 53)
Krzysztof KOTRA TECHNICAD
Publikacja ta zawiera prezentację aparatury do monitorowania emisji spalin firm, z którymi współpracuje TECHNICAD: NOVATECH z Australii oraz amerykańskiej firmy AAA

Ponadto w numerze 5 znajdziemy informacje na temat:
Układ do pomiaru wibracji przesiewaczy. Harmonogram kursów organizowanych przez TECHNICAD w 1995 roku. Wizyta TECHNICADU w Solartron Instruments. Made in Poland.
66 Międzynarodowe Targi Poznańskie.
Diagnostyka maszyn roboczych i pojazdów.
Układ do pomiaru i rejestracji równoległości - rozstawu szyn kolejowych.
Jednokanałowy miernik drgań mechanicznych. Ośmiokanałowy miernik drgań mechanicznych.
Układ zabezpieczenia pompy wody zasilającej do nadmiernego przemieszczania wirnika pompy.
Problemy eksploatacyjne silników indukcyjnych i napędów przekształtnikowych w energetyce.
Pomiar poziomu wody w walczakach kotłów energetycznych cz. II.


NADZÓR I DIAGNOSTYKA  Nr 6. 1996

REWOLUCJA W PODEJŚCIU DO OBSŁUGI TECHNICZNEJ MASZYN W ZALEŻNOŚCI OD ICH STANU (str. 5)
Andrew BATES Entek Scientific Corporation
W niniejszym artykule autor przedstawił, jak duży i uzasadniony wpływ na eksploatacje maszyn ma, odpowiednie podejście do obsługi technicznej z uwzględnieniem dostawcy sprzętu diagnostycznego, sprzętu który ma zapewnić możliwie najlepszy zintegrowany program obsługi.

PIERWSZY POLSKI STACJONARNY SYSTEM DO NADZORU I DIAGNOSTYKI TURBOGENERATORÓW (str. 8-16)
Gerard NOCOŃ Henryk WRODARCZYK TECHNICAD
Jest to prezentacja systemu ciągłego nadzoru SMM realizowanego w EC Miechowice. Znajdujemy tutaj opis części komputerowej systemu, jego skład (w obrębie nastawni bloku), zakres realizowanych zadań oraz podstawowe dane techniczne. Zapoznać się można z pakietem oprogramowania SMM oraz z opcjami menu głównego programu (diagnosta, operator, trendy itd.).

VIMP FIRMY SOLARTON - ZBIERACZ DANYCH WIBROAKUSTYCZNYCH W TRYBIE ON-LINE (str. 19-25)
Paul KAINE Solarton Group Ltd.
Celem niniejszego artykułu jest prezentacja systemu VIMP firmy Solarton, gdzie możemy zapoznać się z zastosowaniem, funkcjonalnością ww. systemu, możliwościami pomiaru, architekturą sprzętu i informacjami związanymi z oprogramowaniem.

REZONANSOWA WYWAŻARKA WOLNOOBROTOWA (str. 25-16)
Opisana w niniejszym artykule, wolnoobrotowa wyważarka z podparciami gumowymi, umożliwia wyważanie wirników maszyn wirujących o średnicy do 2m i masie do 5 T. Funkcję pomiarowe i obliczeniowe procesu wyważania są realizowane przy wykorzystaniu sprzętu pomiarowego firmy TECHNICAD.

ROZWIĄZANIE PROBLEMÓW ZWIĄZANYCH Z NADMIERNYMI DRGANIAMI STOJAKA ŁOŻYSKOWEGO PODPIERAJĄCEGO KOŃCÓWKI WAŁU TURBOZESPOŁU 18K360 (str. 29-32)
Józef DWOJAK Grzegorz JEZIERSKI EL. Opole
Celem tego opracowania jest przedstawienie i rozwiązanie problemów związanych z diagnostyką drganiową na przykładzie zaobserwowanym w EL. Opole.

NOWOCZESNE NARZĘDZIA DLA DIAGNOSTYKI DORAŹNEJ zbieracz danych EMONITOR firmy ENTEK (str. 33-35)
Andrzej RZECKI Eastek Marketing
Jest to kolejny artykuł z cyklu prezentacji przyrządów diagnostycznych. Tym razem zapoznajemy się ze zbieraczem danych EMONITOR data line firmy ENTEK. Możemy przeczytać o: obsłudze serwisowej i danych technicznych ww. przyrządu.

MONITOROWANIE ŁOŻYSK OPOROWYCH cz. I - Wybór parametrów niezbędnych do nadzoru i diagnostyki pracy łożysk oporowych turbogeneratorach energetycznych (str. 36-43)
Krzysztof KOTRA TECHNICAD
W publikacji zostały przedstawione: budowa, przeznaczenie łożysk oporowych, ich rodzaje zużycia oraz przyczyny uszkodzeń. Scharakteryzowano wielkości fizyczne możliwe do zmierzenia na turbinie a związane z pracą ww. łożysk cz. II - Aparatura pomiarowa (str. 4345) W II części wspomnianego tematu podano podstawowe parametry aparatury analogowej, a także zasady montażu i doboru układów pomiarowych stanowiące rozwinięcie bądź uzupełnienie norm przedmiotowych.

NOWA GENERACJA SYSTEMÓW NADZORU DIAGNOSTYCZNEGO: OTWARTA ARCHITEKTURA SYSTEM, KTÓRY MOŻE SIĘ ROZWIJAĆ (str. 46-49).
Nils B. MULLER ROVSING A/S
Przedstawiono nowoczesny system monitorowania maszyn, oparty na systemie OPENpredictor, jego wdrażanie i realizację w zakładach, akcentując jednocześnie fakt, iż wszechstronność architektury systemu czyni go optymalnym rozwiązaniem w monitorowaniu i strategii utrzymania ruchu niezależnie od preferencji klienta.

DOŚWIADCZENIA DIAGNOSTYCZNE ENERGOREMONT - POŁANIEC (str. 49-51)
Witold RYBUS ENREM Połaniec
Opisane przypadki diagnostyczne były realizowane przy użyciu przyrządu PAR - CMD, wykonanego w oparciu o program PAR instalowany przez TECHNICAD w systemach stałego nadzoru, oraz wzmacniacz CMD8 w wersji 8-mio kanałowej.

DRGANIA WZGLĘDNE - WYMAGANIA MONTAŻOWE CZUJNIKÓW (str. 53-55)
Józef KAŃCZOK Adam ORZESZYNA TECHNICAD
W publikacji tej został zobrazowany sposób zainstalowania aparatury do pomiaru drgań względnych wału. Wyszczególniono: Przygotowanie powierzchni obserwowanej przez czujnik. Sposób montażu czujników na maszynie. Kalibracja.

BEZSTYKOWE UKŁADY DO POMIARU LINIOWYCH PRZEMIESZCZEŃ MECHANICZNYCH I PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ (str. 55)
Gerard NOCOŃ TECHNICAD
Artykuł zawiera schematy blokowe przetwornika przemieszczeń mechanicznych i prędkości obrotowej, oraz podstawowe dane techniczne wielkości mierzonych. Układy pomiaru przemieszczeń liniowych zostały opracowane pod kątem zastosowania ich w siłowniach elektrycznych.

Ponadto w numerze 6 znajdziemy informacje na temat:
Akustyczny system nadzoru szczelności zaworów bezpieczeństwa kotłów w EC. Białystok XXXI Międzynarodowe sympozjum maszyn elektrycznych Seminarium w Zakładach Azotowych Puławy TECHNICAD w Kazaniu 67 Międzynarodowe Targi Poznańskie Kursy diagnostyczne Diagnostyka eksploatacyjna silników elektrycznych Seminarium. Urządzenia do doraźnej i stacjonarnej diagnostyki maszyn wirnikowych. Program komputerowy AGGER do zapisywania kątów fazowych i prędkości drgań. Program komputerowy OSIOWANIE. Układ sygnalizacji


NADZÓR I DIAGNOSTYKA  Nr 7.1997

TORY WIROPRĄDOWE MDS10 W SYSTEMIE COMPASSTM - PRZYKŁAD UDANEJ WSPÓŁPRACY FIRM TECHNICAD I BRÜEL & KJAER (str. 10)
Andrzej SYPUŁA BRÜEL & KRAER POLAND
W publikacji tej znajdujemy krótki opis ww. aplikacji zastosowanej w Zakładach Azotowych Puławy.

MODERNIZACJA WYWAŻARKI TYPU AM 1000 NA ODDZIALE REMONTÓW ELEKTROWNI TURÓW (str. 11)
Jacek ŁOZIŃSKI Henryk WRODARCZYK TECHNICAD
Artykuł zawiera przebieg modernizacji wyważarki, opis przeprowadzonych pomiarów i oprogramowania pozwalającego na przebieg wyważania w trzech cyklach pomiarowych.

NOWY SYSTEM AKUSTYCZNEGO NADZORU SZCZELNOŚCI I POWIERZCHNI OGRZEWALNYCH KOTŁÓW ENERGETYCZNYCH - TNC 1010 (str. 13-17)
Krzysztof ŚMIEJKOWSKI TECHNICAD
W niniejszej publikacji została zaprezentowana nowa wersja oferowana przez firmę TECHNICAD Systemu Akustycznego Nadzoru Kotła, oznaczana TNC 1010, w której są uwzględnione doświadczenia eksploatacyjne, a także nowoczesne rozwiązania techniczne. MULTIVIBER (str.18-20) Andrzej SPYRA TECHNICAD Multiviber jest przenośnym przyrządem do pomiaru drgań i wyważania. Posiada szerokie zastosowanie i dużo możliwości pomiarowych. W niniejszym artykule przedstawiono jego krótką charakterystykę.

OŚMIOKANAŁOWY ZESTAW DIAGNOSTYCZNY DO POMIARU, REJESTRACJI I ANALIZY DRGAŃ MECHANICZNYCH (str. 21-25)
Gerard NOCOŃ Andrzej SPYRA Henryk WRODARCZYK TECHNICAD
Celem tego artykułu jest, zapoznanie czytelnika z zestawem aparatury do pomiaru, rejestracji i analizy drgań mechanicznych. Zaprezentowany nowy przyrząd, umożliwiający prowadzenie prac diagnostycznych nosi nazwę TECHDIAG.

SYSTEM ZABEZPIECZEŃ I DIAGNOSTYKI MASZYN POMOCNICZYCH TNC2010 (str. 26-32)
Krzysztof KOTRA Gerard NOCOŃ Krzysztof ŚMIEJKOWSKI TECHNICAD
Publikacja stanowi opis powstałej w firmie TECHNICAD nowej rodziny pomiarowej aparatury diagnostycznej, o nazwie SYSTEM ZABEZPIECZEŃ I DIAGNOSTYKI TECHNICZNEJ MASZYN POMOCNICZYCH TNC2010. Jest to system przeznaczony do monitorowania pracy maszyn, analizy trendu zmian i zabezpieczenia pracy, a po odpowiedniej jego rozbudowie, również do sterowania i szczegółowej analizy danych pomiarowych.

NOWA RODZINA CZUJNIKÓW AT-1, AT-2, AT-3 (str. 34)
Józef KAŃCZOK TECHNICAD
Zaprezentowane czujniki drgań przeznaczone są głównie do nowego systemu TNC2010. Opisane czujniki są czujnikami przyspieszenia i wykonywane są w trzech wersjach, jako jednoosiowy (AT-1), dwu i trójosiowy (AT-2 i AT-3).

OCENA STANU DYNAMICZNEGO TURBOZESPOŁU NA PODSTAWIE DANYCH ZAREJESTROWANYCH PRZEZ SYSTEM SMM (str. 38-41)
Henryk WRODARCZYK TECHNICAD
Badania przedstawione w tym artykule miały uświadomić użytkownikowi systemu SMM, że jego zainstalowanie przyczynia się do redukcji kosztów remontowych i poprawy dyspozycyjności maszyny.

OPIS PRZYPADKU WYWAŻANIA WENTYLATORA SUSZARNI (str. 42-44)
Franciszek SORDYL
W niniejszym artykule opisany został przypadek wyważania wentylatora charakteryzującego się dużą nieliniowością charakterystyki mechanicznej.

OCENA STANU TECHNICZNEGO DMUCHAWY ŠKODA C KD PRAHA (STR. 45-48)
Franciszek SORDYL
W publikacji przedstawiono ocenę stanu technicznego dmuchawy ŠKODA CKD PRAHA przeprowadzoną na podstawie cyklu pomiarów obudów łożysk. Cykl pomiarów obejmuje rejestrację sygnałów drganiowych (w celu dalszej analizy) podczas nominalnej pracy dmuchawy oraz podczas jej wybiegu.

NADZÓR I DIAGNOSTYKA Nr 8/9.1998/99

DOŚWIADCZENIA Z WDRAŻANIA SYSTEMÓW CIĄGŁEGO NADZORU I DIAGNOSTYKI TURBOGENERATORÓW W ELEKKTORNIACH POLSKICH str. 10-13
Krzysztof KOTRA TECHNICAD
W artykule znajdziemy wyczerpującą wiedza z zakresu nadzoru doraźnego, nadzoru ciągłego i diagnostyki, nadzoru i diagnostyki ciągłej; Systemów nadzoru i diagnostyki w Polsce.

WIBRODIABNOSTYKA DUŻYCH MASZYN ENERGETYCZNYCH str.15-21
Marek KUROWICZ, Jacek ŁOZIŃSKI TECHNICAD
Jednym z podstawowych wymagań stawianych turbozespołom eksploatowanym w energetyce zawodowej jest, poza dużą sprawnością, wysoka ich niezawodność ruchowa. Wymaganie to osiągnąć można przede wszystkim poprzez poprawę sposobu ich eksploatacji. W artykule znajdziemy przykłady faktycznych zdarzeń mających miejsce na turbozespole ciepłowniczym 7UC60, turbozespole 125 MW oraz turbozespole wodnym.

HYDRASTEP 2648 - ELEKTRONICZNY WSKAŹNIK POZIOMU WODY FIRMY SOLARTRON str. 27-28
Andrzej RZECKI EASTEK MARKETING
System Hydrastep firmy Solartron jest pomyślany jako elektroniczna alternatywa dla wodowskazów stosowanych w walczakach. Pomiar poziomu uzyskiwany za pomocą Hydrostepu jest o wiele bardziej niezawodny niż można to uzyskać za pomocą konwencjonalnych naczyń.

STACJONARNY SYSTEM DO NADZORU I WIBRODIAGNOSTYKI MASZYN WIRNIKOWYCH str. 29-36 Gerard NOCOŃ, Henryk WRODARCZYK, Andrzej SPYRA TECHNICAD
W artykule przedstawiono stacjonarny system do nadzoru i diagnostyki maszyn wirnikowych opracowany w Przedsiębiorstwie Wdrażania Diagnostyki Technicznej TECHNICAD Sp. z o.o. w Gliwicach. System zbudowano w oparciu o analogowy zestaw do nadzoru i zabezpieczeń maszyn wirnikowych typu TNC2000 i specjalizowaną część cyfrową SMM do monitorowania i diagnostyki.

MODERNIZACJA ELEKTROWNI WODNEJ ROŻNÓW str. 37-39
Grzegorz FRANOSZ ENERGOEFEKT, Henryk WRODARCZYK TECHNICAD
Hydrogeneratory to bardzo specyficzne maszyny. Z uwagi na położenie wirnika i niskie zakresy prędkości obrotowych w przypadku pomiaru drgań i pomiarów specjalnych wymagają odpowiednio przy

Important! Our website uses cookies files. Click "I agree" in order not to display this message. Click "About cookies" to learn more about cookies. Read more …